Föreningens stadgar

Antagna vid årsmötet 16/2-2019 (ändring markerad med blått)

 1. Föreningens namn är Värmlands Släktforskarförening.
 2. Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad.
 3. Föreningen är en ideell förening vars ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning inom Värmland och förena dem, som delar detta intresse.
 4. Medlemskap erhåller den, som anmäler sitt intresse för föreningens verksamhet och betalar den årsavgift, som årsmötet fastställer. Till hedersmedlem kan årsmötet kalla person som i mycket betydlig grad bidragit till föreningens verksamhet. Förslag till hedersmedlem i föreningen lämnas till styrelsen senast 1 november tillsammans med motivering samt en presentation av medlemmen. Förslaget skall delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgifter.
 5. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och hålls under februari eller mars månad varje år.
 6. Årsmötet beslutar om antalet styrelseledamöter. Årsmötet utser ordförande och sju-tio styrelseledamöter. Styrelsens mandattid är två år, med växelvis avgång för halva styrelsen vart år. Vid behov för att få jämn fördelning av mandattiden kan enskilda ledamöter väljas för ett år. Vid fyllnadsval ska mandattiden vara ett år. Ordförandens mandattid är två år. Årsmötet utser också redaktörer för föreningens medlemsblad, hemsida samt sociala medier. Redaktörernas mandattid är ett år och de är adjungerade i styrelsen, såvida de ej är ledamöter.
 7. Årsmötet utser två revisorer och en revisorsuppleant, samtliga med ett års mandattid.
 8. Årsmötet utser en valberedning på tre personer, varav en är sammankallande. Valberedningens mandattid är ett år.
 9. Räkenskaper skall föras per kalenderår och revideras före årsmötet.
 10. Kallelse till årsmötet samt föredragningslista skall utsändas minst tio dagar i förväg.
 11. Motion till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast den 1 november. Motionen, tillsammans med styrelsen kommentar, skall delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.
 12. Rösträtt vid årsmöten och andra medlemsmöten utövas av varje närvarande medlem med en röst. Lotten avgör vid lika röstetal i valfrågor. Vid lika röstetal i övriga frågor avgör ordförandens mening.
 13. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen äger rätt att fatta beslut, då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens mening.
 14. Styrelsen verkställer föreningens beslut och svarar för de löpande ärendena under mandatperioden.
 15. Alla sammanträden protokollförs. Justerare utses vid alla möten till att jämte ordföranden justera protokollet.
 16. Förslag till ändringar av dessa stadgar skall i skriftlig form inlämnas till styrelsen senast 1 november. Förslaget, tillsammans med styrelsen kommentar, skall delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet. Stöd av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmarna fordras för en stadgeändring.
 17. Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra
  följande medlemsmöten, varav ett är årsmöte. Stöd av minst 3/4 av de vid mötena närvarande medlemmarna fordras för att beslut om upplösning av föreningen kan tas. Sista mötet avgör varthän föreningens samlingar och ekonomiska tillgångar skall överlämnas.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida