Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 2020 

Föreningens verksamhet fungerar mycket bra och vi har ett brett utbud av olika aktiviteter, vilket vi har för avsikt att fortsätta med. Vi ska försöka att engagera flera av våra medlemmar i detta arbete eftersom vi tror att många skulle vilja engagera sig mera – detta är vad vi hoppas på. Det är ju även ett sätt att rekrytera nya styrelsemedlemmar.

Vi ska fortsatt arbeta mycket aktivt med att locka nya medlemmar till föreningen och även försöka att få fler yngre medlemmar.

Programgruppen arbetar med att ta fram ett brett och varierat utbud av föredrag för att tillmötesgå många olika intressen. Gruppen är bra sammansatt och har ett bra arbetssätt, som fortsätter. Filmning av föredrag ska fortsätta i den mån vi får tillåtelse av föredragshållaren. Våra lokalgrupper har också ett stort utbud av aktiviteter och här ska vi intensifiera filmning av föredrag. Även här ska vi försöka att få fler medlemmar att hjälpa till och i dessa sammanhang har vi möjligheter att rekrytera nya medlemmar.

Våra externa evenemang skall fortsätta ungefär i samma utsträckning som hittills. Varje år görs en avstämning och därefter bestäms vilka evenemang, som ska göras under det kommande året. Vi ska även delta på Släktforskardagarna i Skövde den 22-23 augusti. Dit planerar vi också att arrangera en medlemsresa, förhoppningsvis med fler deltagare än det har varit de senaste åren. Eftersom avståndet den här gången är kortare så hoppas vi att fler vill följa med. Ytterligare någon typ av medlemsresa kommer eventuellt att arrangeras under året.

Vårt samarbetsavtal med Arkivcentrum fortsätter som hittills, vilket bl a innebär att vi ska ställa upp med en person på plats på torsdagskvällar, som hjälper besökare med forskning.

Vi kommer att ha aktivitet på Släktforskningens dag den 18 januari på Arkivcentrum. Temat den här gången är Officerare och soldater – deras liv och bostäder.  

När det gäller utbildningar ska vi ha ett intensivare samarbete med Folkuniversitet, vara mera delaktiga och också ta hjälp av våra medlemmar om vilka kurser, som man frågar efter. Vi kommer sedan att ha en dialog med FU och föreslå utbildningar och även ge tips på lämpliga ledare. FU sköter allt praktiskt arbete runt planering och genomförande. Vi kommer också att subventionera kursavgifter för våra medlemmar, detta för att man ska känna ett mervärde att vara medlem.

Flera studiecirklar kommer att fortsätta på olika platser i länet. Detta gör vi i första hand i samarbete med Folkuniversitetet. Några lokalgrupper har samarbete med annat studieförbund, vilket också fortsätter. Detta är även förankrat hos Folkuniversitetet.

Under 2019 har föreningen besökt flera bygdegårdsföreningar runt om i länet för att informera om släktforskning. Detta kommer vi att fortsätta med eftersom vi anser att detta är ett mycket bra sätt att presentera föreningen och vår verksamhet och att rekrytera nya medlemmar. Vi kommer även att besöka värmländska hembygdsföreningar som även de visat intresse för vårt erbjudande om informationsträffar.

Hemsidan och Facebook är fortsatt mycket aktiva. Tidningen VärmlandsAnor ska vi fortsätta att ge ut som papperstidning. Dessa olika medier är mycket uppskattade.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida