Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 2019

Föreningen har en mycket bra verksamhet och vi har många engagerade medlemmar, som hjälper till. Vi kommer att arbeta för att få flera att intressera sig för att hjälpa till. Vi arbetar också mycket aktivt med att locka nya medlemmar till föreningen och detta ska vi givetvis fortsätta med under 2019.

Programgruppen, som i skrivande stund har vårens program klart, fortsätter med planeringen för hösten. Man försöker att få ett brett och varierat utbud för att tillmötesgå olika intressen. Under senare delen av 2018 har vi filmat en del föredrag och gjort dem tillgängliga för våra medlemmar. Detta har blivit mycket uppskattat. Vi kommer att fortsätta med detta och ska också försöka att besöka våra lokalgrupper för att filma. Styrelsen har beslutat att köpa in utrustning för filmningen. Hittills har vi lånat utrustning för att först se hur resultatet skulle bli.

Våra lokalgrupper har också ett stort utbud av aktiviteter och de kommer att fortsätta med detta.

Släktforskningens Dag kommer att arrangeras på Arkivcentrum den 19 januari. Även på några andra platser kommer aktiviteter att äga rum.

De externa evenemangen kommer att fortsätta ungefär i samma utsträckning som hittills. Några evenemang kommer att bytas ut.  Anledningen är vilket intresse som visats under 2018. Sam-arbetet med Arkivcentrum fortsätter i samma positiva anda som hittills, vilket också innebär att vår släktforskarhjälp på torsdagskvällar fortsätter. Detta är också en hjälp till Arkivet, som då bara behöver ha en personal på plats.

2019 års nationella släktforskardagar äger rum i Borås den 24-25 augusti. Föreningen kommer att delta med ett bokbord.

Någon form av medlemsresa ska arrangeras under året. Dessa är mycket populära. Diskussioner pågår om lämpligt resmål och även om en resa skall arrangeras till Släktforskardagarna i Borås.

Flera DNA-studiecirklar har startats upp under 2018 på olika platser i länet. Eftersom detta med DNA fortsätter att vara mycket populärt, så kommer dessa att fortsätta i samarbete med Folk-universitetet. Även några DNA-föredrag i samarbete med Stadsbiblioteket och Folkuniversitetet är inplanerade.

Under 2018 har föreningen besökt flera bygdegårdar runt om i länet för att informera om släktforskning. Det har varit mycket lyckat och vi vill därför fortsätta med detta och också att utvidga detta till andra typer av föreningar.

Hemsidan, Facebook och tidningen VärmlandsAnor arbetar vi vidare med. Dessa olika medier är mycket uppskattade och vi får hela tiden med nya intressenter. I detta sammanhang vill vi också se mera bidrag i form av artiklar till tidningen.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida