Wärmelands Slägte-bok

Ett projekt som tog sin start, blev snabbt ställt på ände när det visade sig att de tre exemplaren som finns av Fryxells Slägte-bok, inte var identiska. Tanken var att återskapa namnregistret, som är skadat och svårläst. Dock inte på samma ställe i de två exemplar som dels finns på Karlstads Stadsbibliotek, dels finns på mikrokort. Exempelvis finns släkten Bengtsing enbart i det ena exemplaret. Detta medför att släkternas tabeller får olika nummer. Så ett namnindex gjort efter Karlstadsexemplaret är helt oanvändbart för den som läser mikrokorten. Dessutom är både exemplaren i Uppsala och Stockholm mikrofilmade. Ett exempel på en ingående släkttabell (Edberg, Agrell, Kilberg, Noræus). Fryxells inledande text är dock lika, så den återges nedan:

På initiativ av Niklas Kant har föreningen bekostat en digitalisering av Uppsala-exemplaret. Denna finns nu tillgängligt via plattformen Alvin. Slägteboken är uppdelad i två volymer.
Del 1: Tabell 4 Alstermark-Tabell 142 Hökenberg, samt tabell 1-3
Del 2: Tabell 143 Jeansson-Tabell 284 Öman

Företal

Då jag började göra samlingar till flera grenar af Wärmelands Historia, fann jag genast, att Genealogiska kundskapen var mig oundgängelig, till författande af di förekommande Personers riktiga Biographier. Jag började fördenskull strax, att göra mig behörigen underrättad, om mina Landsmänns Slägter, och har således Ständigt ifrån början arbetat på sammanfattande af Deras Slägt Register.

För den, som vill vara känd för pålitelig Auctor, är väl nödvändigt, att litera eller tillkänna gifva de källor, hvarutur han hämtat det, som blifvit anfördt, i fall han skall blifva trodd på sina ord; Men som sådant icke låter sig bequämligen göra vid Genealogiers upprättandes, så får jag härmedelst gifva tillkänna, hvarifrån jag fått allt, hvad uti mina Genelogier är anfördt.

Jag har med mycken nogrannhet anteknat hvad, som till mitt ämne hört, utur de Slägt Register, som framledne Canzli Rådet Johan Peringsköld, Riddarhus Secreteraren Carl Ludvig von Schantz, Canzli Rådet och Riddaren af Kongl. Nordstierne Orden Anders Anton von Stiernman, Kongl. Bibliothecarien Johan Otto Åkerstein, samt Lands Höfdingen och Commendeuren af Kongl. Nordstierne Orden Baron Daniel Tilas sammansamkat, och uti handskrifter efter sig lemnat, rörande Adeliga Familier öfver hela Riket, jämte de Slägte Taflor, som enligt Författningarne af Adeliga Slägter till Riddarhuset blifvit ingifve, och hvartill jag haft fri tillgång. Likaledes har jag fått genomgå de Genealogier, som framledne Krigs Commissarien Nils Burman förfatat öfver gamla Bure Ätten och den som Kamereraren Samuel Schultz samlat öfver åtskilliga Slägter uti Västmanland och Dalarne; Samt Biskopens i Linköping Doctor Andreas Ol. Rhyzelii Westro Gothia Ecclesiastica och Wermelandia Ecclesiastica, hvilka han bägge i handskrift efter sig lemnat, utur hvilka alla nämne manuscripter jag erhållit goda underrättelser. Men i synnerherhet bör jag härvid nämna framledne Bergs Rådet Nils Poraths Samlingar uti Wärmeländska Genealogierna, hvilka efter hans död 1753. af Hans Anhöriga blefvo mig benäget öfverlemnade, så många som då ännu voro öfriga, sedan Större delen året förut deraf genom vådeld blifvit förstörde. Vid hvilka Geneologier, som nu alla äro aflemnade till Carlstads Gymnasii Bibliothek jag allenast på några ställen behöft någon tillöka och rätta.

Äfvendels har Kyrkoherden i Steneby Nils Hesselgren gjort några antekningar om Slägterna på Dahls Land, hvaraf jag erhållit afskrift, och derutur fått några små efterrättelser; Utaf Kyrkoherdens i Bolstad Magr Pehr Gyllenii Biographie samt några gamla antekningar om Slägterna i Wärmeland och på Dahl har jag äfven funnit några underrättelser om Slägterna. Sedermera har jag gått igenom åtskilliga Kyrkoböcker, samt Härads Domböcker, och deraf fått mycken upplysning i synnerhet, att bättre få reda på det, hvarom jag förut haft ungefärlig kundskap. Jag bör ock icke förtiga, det jag i min ungdom af ållderstegna Männ vunnit mycken upplysning, som jag sedan fåfängt skulle fått söka. Genom Correspondance har jag äfven af mina Venner erhållit en hop underrättelser, fast mindre, än man kunnat förmoda; Men igenom mina resor har jag vunnit mycket. Dock bör jag härvid erkänna, att jag genom Correspondance med Directeuren Abraham Hülphers i Wästerås erhållit åtskilliga goda underrättelser, om de Slägter, som kommit åt Wästmanland och Dalarne; Såsom han giort ansenliga Samlingar uti dessa och flera Landsortens och Genealogiers sammanhämtande och utarbetande.

Detta har jag bordt anföra, på det hvar en må kunna se, huru jag med all noggrannhet sökt samla och författa mina Genealogiska tabeller. Vid Skragge och Spak Slägterna måtte jag dock bekänna, att jag till en del uti första generationen varit nödsakad, gissa mig fram, såsom jag om dessa gamla vidlyftiga Slägterna allenast fått några orediga efterrättelser och Documenter. Tror dock att mina uppsatte Tabeller måtte vara riktige, såsom alldeles öfverens Stämmande, med de papper och underrättelser, som jag derom kunnat förskaffa mig. Att för öfrigt bestyrka ricktigheten af mina Slägtetaflor, bör jag säga det jag der vid brukat så mycken grannlagenhet, att jag tror det ingen skall kunna ändra något, eller deruti visa fel; men väl genom tillökningar, dem på åtskilliga Ställen förbättra.

Jag har väl egenteligen som synes, samlat och författat mina Genealogiska Tabeller öfver Wärmelands och Dahls Slägterna, men så har jag äfven infört några ifrån Wäster Göthland, Öster Göthland, Södermanland, Nerike, Wästmanland och Dalarne, hvilka med de förra ega mycken sammanbindelse och gemenskap.

Härvid bör jag tillkännagifva, att som den berömliga författning är vidtagen, att alla Adeliga Familier skola till Höglofl. Riddarhus Directionen årligen afgifva behöriga underrättelser om sina Slägter, hvarigenom deras Genealogiska tabeller ständigt med all noggrannhet fullföljas, har jag icke gjort mig angelägen om, att skaffa vederbörlig Continuation i sednare tider, emedan hvem som behagar derom kan erhålla fullkomlig efterrättelse uti Riddarhus Archivet. Jag behöfver och icke omtala, att så snart Slägterna grenat sig till andra Landsorter, jag icke kunnat fullfölja med Efterkommandernas uppteknande, ehuru jag vid många af dem haft all möda ospard, att derom få kundskap, emedan sådant vid Slägtetaflornas påseende nogsamt skönjes.

Jämväl bör jag vid handen gifva, det jag om Philipstads och Bergslags Slägterna gjort mig mindre möda, emedan Adjunctus Ministerii Erik Fernow, såsom i orten född och följackteligen både genom Slägtingar och Venner hade bättre tillfälle, att om dem göra Sig kunnig, sagt sig vilja dessa Slägter samla och utföra, Så att om dem finnes allenast några få tabeller, som framl. Bruks Patronen och Riddaren af Kongl. Wasa Orden Christopher Myrman mig benäget meddelt.

Såsom fel vid dessa Slägte Taflor kan mig tilläggas, att åratalen för ganska många ställen fattas. Detta måste jag vidkännas, men till min ursäkt anföra, att jag för många Slägter icke kunnat få några ricktiga åratal, som dock ungefärligen kan slutas af Genealogiernas sammanhang; Och för de öfriga, som kunna saknas, lärer tideräkningen kunna inhämtas af mina Arbeten Wermelandia Ecclesiastica, Bibliotheca Wermelandica och Wermelandia Litterata.

Sluteligen bör jag nämna, att ehuru jag låtit inhäfta dessa Slägte Taflor efter Alpha Betisk ordning, har jag dock funnit mig föranlåten, att öfver de häruti förekommande Slägter, upprätta och bifoga särskildt Register, på det hvar och en, som åstundar se den eller den Slägten, må utan möda kunna den igenfinna, uti den dervid literade Tabellen efter första Slägte namnet; Emedan det hade blifvit mig för mycket vidlyftigt, att för hvart och ett nytt särskildt namn författa särskildt Tabell.

Mine Läsares gunstiga omdöme utbeder jag mig uti hvad som till äfventyrs torde fela och Saknas.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida