Medlem

Välkommen till VärmlandsRötters sida för medlemmar. Vi vill här samla sådant som vi inte tycker att vem som helst ska komma åt. Det är du som medlem som ska ha förmånen att se innehållet. Har du önskemål om vad som ska finnas här, skicka ett mail till VSF så ska vi fundera på det. Fria filer finns i vårt filarkiv.

För att kunna öppna de filer som du kan ladda ner här, måste du ha ett lösenord. Om du ombeds ange både användarnamn och lösenord, så är det lösenordet som ska matas in i båda rutorna. Lösenordet hittar du i samband med din adress på omslaget till medlemstidningen VärmlandsAnor. Använd endast små bokstäver och siffror. Lösenordet byts varje år i och med utskicket av VärmlandsAnor nr 2, som kommer i mitten av juni månad.

Filerna är i Excel- eller pdf-format.

Vi använder e-post för att skicka ut information om våra aktiviteter. Om du vill ha dessa mail måste vi ha en korrekt e-postadress till dig, vänligen hör då av dig till medlemsansvarig.


Erbjudande från Sveriges Släktforskarförbund

100 kr rabatt för medlemmar på prenumeration på Släkthistoriskt Forum.


Register, förteckningar, mm

 • Boltzius brevsamling.
  Ett samarbetsprojekt mellan Värmlands Släktforskarförening och Värmlands Museum. Ett omfattande arbete med att mata in ett person- och ortregister till helbrägdagöraren Boltzius omfångsrika brevsamling. Registret omfattar nu 10375 poster från åren 1884-1893. Ett exempel på hur registret är uppbyggt kan du se här.
 • Boställen i Säffle kommun.
  Ett arbetsmarknadsprojekt av Sven Johansson, Säffle, med Säfflebygdens Hembygdsförening som huvudman. Resultatet blev över 7000 namn på herrgårdar, gårdar, torp, backstugor och andra bostadshus. Även skolhus, lanthandlar, kyrkor, missionshus, kvarnar, sågar mm på landsbygd och i tätort. Med kort beskrivning och koordinater enligt Rikets nät RT90.
 • Bouppteckningsregister för Mellansysslet 1882-1900.
  Detta register har ställts till vårt förfogande av Lennart Andersson.
 • Brandbefälsbefattningar i Värmland 1955
  Till allmän kännedom kungöres härmed, att nedannämnda personer förordnats uppehålla följande brandfefälsbefattningar inom länet…
 • Brunskogs husförslängd AI:1 1760-1763
  Husförhörslängden 1760-1763 är den första från Brunskog,
  med signum AI:1. Avskriften är bokstavstrogen. Rolf Brodin 2004.
 • Brunskogs befolkning 1503-1825
  En imponerande databas skapad av Sven Haage 2006, med över 33000 registerposter. I Excel-format.
 • Flyttlängder för 13 socknar, främst i Säffle kommun.
 •  Kila sockens bönder i skattelängder.
  Avskrifter av mikrofilmade skattelängder från år 1503 och framåt är under registrering. I Excel-format. I dagsläget är åren 1503-1643 registrerade.
 • Medlemsmatrikeln.
  EU:s nya dataskyddsförordning – GDPR – medger inte att vi för närvarande kan tillhandahålla medlemsmatrikeln på VärmlandsRötter.
 • Soldater i Värmland vid indelningsverkets upphörande.
  Det yngre indelningsverket genomfördes av Karl XI 1682. Värmland anslöt sig 1686. 25 juni 1688 skrevs kontraktet mellan ”Riddarskapet och Adeln samt Allmogen i Wermeland”. 15-17 januari 1689 hölls den första generalmönstringen i Kristinehamn. Soldatrotarnas nummer och tillhörighet har ändrats många gånger under årens lopp innan indelningsverkets upphörande år 1901. Grills böcker ger god hjälp här, men mycket hände efter att dessa gavs ut. Här presenterar vi, med hjälp av Kjell Hasselroth, därför aktuell indelning vid upphörandet.
  Nr 1 Fryksdals kompani
  Nr 2 Grums kompani
  Nr 3 Alsters kompani
  Nr 4 Älvdals kompani
  Nr 5 Jösse kompani
  Nr 6 Nordmarks kompani
  Nr 7 Näs kompani
  Nr 8 Gillbergs kompani
 • Värmlänningar i ”Polisunderrättelser”.
  Polisunderrättelser började utges 1878. I registret har medtagits personer som är födda i Värmland eller som kan antas vara födda där. Mer kan läsas i registerfilens förord. Registret, som för närvarande sträcker sig fram till och med år 1918, är under arbete av Jens-Åke Nilsson och läggs ut allt eftersom.

Böcker

 • Beskrifning öfver Värmland
  afdelad i Sex Tidehvarf: Tvänne under hedendomen och lika många under Påfvedömet och Lutherska Tiden; jemte en kort Inledning om Landets läge, namn, vattendrag, bergsträckningar, skogar m.m. Av Erik Fernow 1773, nyutgåva 1898 av komminister H O Norstedt. PDF-filen är på ca 74 MByte.
 • Måns-släkten av A.G. Petersson
  En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga bergslag. Genealogiska och biografiska anteckningar. Kristinehamn 1912.

Filmade föredrag och multimedia

 • Här kommer du till våra inspelade föredrag
  Efter många tester tror vi oss ha hittat rätt modell för detta. Tekniken kommer att finslipas ytterligare. Denna service torde vara mycket efterlängtad för alla som inte kan komma på våra föredrag.
 • 31 dialektprov från Värmland
  Institutet för språk- och folkminnen, ISOF, har gett ut en CD med 31 dialektprov från olika socknar i Värmland. Här finns en innehållsförteckning över materialet.

Medlemstidningen

Värmlands Släktforskarförening bildades den 15 december 1983. Redan under det första verksamhetsåret började föreningen ge ut en egen medlemstidning kallad Nytt från Värmlands Släktforskarförening. Från och med 1992:3 ändrades namnet till VärmlandsAnor. Tidningen har utkommit med fyra nummer per år (med undantag för 1984, 1986 och 1987 då tre nummer per år gavs ut). I början innehöll tidningen i genomsnitt cirka tio sidor. Sidantalet utökades dock successivt för att från och med år 1996 vara uppe i 28 sidor per nummer. Under de första 25 verksamhetsåren har således cirka 2000 sidor publicerats innehållande mängder av personuppgifter med mer eller mindre utförliga levnadsöden och släktskapsförhållanden.

Hela detta material representerar ett enormt bakomliggande forskningsarbete. Det är därför viktigt att det inte faller i glömska och att redan utförd forskning görs lättillgänglig så att hjulet inte behöver uppfinnas på nytt. Detta är tankarna bakom nedan nämnda register. Det är vår förhoppning att även andra släktforskarföreningar gör liknande register.

Varje nummer av VärmlandsAnor innehåller en eller två antavlor. Personerna i dessa antavlor har inte registrerats här utan finns med i särskilda publikationer kallade Värmländska antavlor. Dessa liksom äldre nummer av föreningens tidning kan beställas via vår postorder. Registret till medlemstidningarna är en medlemsförmån och kan laddas ner i Excel-format. Tack vare Olle ”Alster-Olle” Andersson finns äldre nummer av tidningarna tillgängliga gratis för medlemmar i pdf-format. Nyare nummer läggs till direkt från layoutprogrammet.

Register till medlemstidningen 1984-2009.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida