Årsmöteshandlingar 2022

Då årsmötet sedan några år är tidigarelagt, hinner vi inte få ut handlingarna i VärmlandsAnor nr 1. De kommer att finnas för utdelning vid årsmötet, men för medlemmar som inte har möjligheten att närvara vid mötet, presenteras de även här. Kallelse till årsmötet samt dagordning presenterades även i VärmlandsAnor nr 2021:4.

Årsmötesprotokollet 2022

Instruktioner för anmälan till årsmötet

Verksamhetsberättelse 2021

Resultaträkning 2021

Balansräkning 2021

Verksamhetsinriktning 2022

Kallelse till årsmöte 2022

Lördagen den 19 februari 2022 klockan 13.00 håller Värmlands Släktforskarförening (873201-6897) årsmöte. På grund av Coronapandemin hålls årsmötet digitalt via Zoom, och medlemmarna kommer i god tid inför årsmötet att få instruktioner om hur man anmäler sig, ansluter, samt hur man ställer frågor, röstar mm. Observera att anmälan om deltagande krävs.

Föreslagen dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet anses stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av justerare tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Motioner och förslag till årsmötet
 12. Verksamhetsinriktning för 2022
 13. Medlemsavgift för 2023
 14. Budget för 2022
 15. Val av ordinarie styrelseledamöter för 2022 och 2023. I tur att avgå är Berith Hemmingberg, Lars Wahlmark, Monika Becker och Tomas Andersson
 16. Val av revisorer och revisorersättare för 2022
 17. Val av redaktör för VärmlandsAnor för 2022
 18. Val av redaktör för VärmlandsRötter för 2022
 19. Val av moderator för Facebookgruppen för 2022
 20. Val av valberedning för 2022
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötet avslutas.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida