Wärmelands Slägte-bok

Då jag började göra samlingar till flera grenar af Wärmelands Historia, fann jag genast, att Genealogiska kundskapen var mig oundgängelig, till författande af di förekommande Personers riktiga Biographier. Jag började fördenskull strax, att göra mig behörigen underrättad, om mina Landsmänns Slägter, och har således Ständigt ifrån början arbetat på sammanfattande af Deras Slägt Register.

Ja så börjar Fridric Fryxell sitt verk med 284 släkttabeller med värmländska släkter. Verket utkom runt sekelskiftet 1800.

Släktboken har funnits på mikrokort, men därefter varit svår att komma åt. På initiativ av Niklas Kant har föreningen därför bekostat en digitalisering av Uppsala-exemplaren. Dessa finns nu tillgängliga via plattformen Alvin. Slägteboken är uppdelad i två volymer.

Läs mer om projektet här.