2014_11

Lön från Skogane

Med knektarna hemma och i fält

Mats Johansson: Lön från Skogane. Löntorpet Produktion, Kil 2013. 357 sidor. ISBN 978-91-980120-1-9. Kostar 180 kronor + frakt 35 kronor. Beställes från författaren via hemsidan www.lontorpet.se eller via postadress Björkvägen 25, 665 31 Kil eller telefon 0554-317 16.

År 2012 utkom boken ”Hannibals eld” där Mats Johansson skildrade soldaterna för hemmanet Lönnskog i Långseruds socken i Värmland, som tillhörde Nordmarks kompani av Närke-Värmlands regemente under perioden 1689 till 1754.

Genom soldaterna från en värmländsk rote så skildras bygdens, kompaniets, regementets och Sveriges historia ur ett mikroperspektiv. Formen är lätt dramatiserad. I brist på källor som brev och dagböcker så tecknas soldaternas personligheter med viss fantasi baserad på de historiska källornas vittnesbörd. Samtidigt så skildras den stora historien med hjälp av allmän- och militärhistorisk litteratur.

Om dramatiseringen kan man ha olika åsikter – om soldaterna under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet vet vi föga mer än namnet och möjligen de detaljer som funnits värda att teckna ned i de militära rullorna. Nu har inte Mats Johansson tagit ut svängarna mer än att han givit soldaterna och deras anhöriga rent allmänmänskliga egenskaper. Men det handlar om ett levandegörande. Det är i regel tydligt var faktaupplysningarna slutar och fiktionen tar vid, men några fler fotnoter kring detta hade nog jag önskat mig.

Nu har fortsättningen av verket om knektarna från Lönnskog kommit. Mellan 1754 och 1790 så är det längre mellan krigen än på 1600-talet, men snart kommer Sverige att bli indraget i den kraftmätning mellan de europeiska stormakterna som brukar kallas för Sjuårskriget eller Pommerska kriget i historieböckerna. Soldaten Erik Persson Löhn når den pommerska krigsskådeplatsen och dör i Stralsund 1759.

Soldaten Per Mattsson Lönn (efternamnet stavas olika) får bara ett år som soldat för Lönnskog eftersom han bedöms som ”svagsint”, det är troligt att han hade någon form av begåvningshandikapp. Hans tid som soldat blir kort men genom att han tillbringar sitt liv på samhällets verkliga skuggsida, där han blir vallhjon och betecknas som ”usling” får även hans livsöde visa på en viktig aspekt av 1700-talsmänniskornas verklighet.

Anders Persson Lön antas 1785 till soldat för Guttarbol i Sillerud men blir snart förflyttad till Lönnskogs rote. Hans soldattid sammanfaller med Gustav III:s krig mot Ryssland och Danmark 1788-90 och Anders Persson Lön överlever inte detta krig. Han avlider på sjukhuset i Porrassalmi i Finland den 23 juni 1790, knappt två månader före freden i Värälä. Kapitlet om Anders Persson Lön blir bokens längsta eftersom Nordmarks kompani och Närke-Värmlands regemente är inblandat i flera viktiga skeden under krigen. Skildringen av norrmännens ockupation av Åmål 1788 väckte minnen hos anmälaren eftersom jag skrev min första lokalhistoriska artikel om detta krig och byggandet av skansen vid Södra Ed i Kila i samband med 200-årsminnet av detta krig, som aldrig riktigt blev av.

Mats Johansson lyckas väl i sin ambition att skildra både den stora och den lilla historien. Genom att kyrkobokföringen är bättre för denna period än vad den är för den period som skildrades i ”Hannibals krig” så kan också personskildringen bygga på en säkrare grund.

Många av oss har en eller annan soldat i antavlan och många har prövat att leta i militära rullor för att söka mer information om dem. Den militärhistoriska litteraturen kan ibland vara svårtillgänglig och ålderstigen – Carl Otto Nordensvans regementshistorik är mer än 100 år gammal, men hela berättelsen om soldaterna Lön har bra flyt och det är lätt att följa med oavsett läsarens förkunskapsnivå. Boken är framställd genom en nättjänst och mycket väl korrekturläst. Boken ger utbyte inte bara för den som har sina rötter i det område där soldaterna Lön levde och verkade utan var och en som vill förstå hur förfädernas liv i det lilla påverkades av den ”stora historien”.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida