2004_32

Bänteruds, Kroppåkers, Ströms & Svanhults hemman i Kila socken – En beskrivning av människorna och deras bosättningar från 1500-talet till 2000-talet

156 sidor, A5, Kila Östra Bygdegårdsförening Forskargruppen, utgåva 18, 2004. Kan beställas för 100 kr + porto från Gunnar Jonsson, tfn 0533-10559.

Publikationen med den långa titeln avslutar 21 års arbete med att dokumentera torpen och gårdarna i östra Kila, dvs. den del av Kila socken som ligger öster om Harefjorden.

Det ligger ett digert arbete bakom dokumentationen, med ett evigt pusslande för att placera de olika familjerna på rätt gård eller torp. Givetvis har dokumentationsgruppen använt sig av husförhörslängderna, men även tiondelängder, mantalslängder, lagfartsprotokoll och domböcker m.m. har utnyttjats. Vidare har man tagit hjälp av minnesgoda personer.

De senaste decennierna har det gjorts en mängd torpinventeringar runtom i Värmland, den för östra Kila är dock ett föredöme på många sätt. Dels har man inte gjort några begränsningar, utan tagit med alla boställen – torp, gårdar, rivna, kvarstående och till och med nybyggda hus. Vidare är det hela presenterat på ett sätt som alla bör kunna läsa och ha nöje utav.

Den nya volymen omfattar den allra nordligaste delen av östra Kila, och den skiljer sig en del från övriga delar. I motsats till området söder om E18 rör det sig här om större gårdar utan några friköpta torp. Följaktligen är de flesta torpen sedan länga rivna. Området domineras av gårdarna Ström och Bänterud. Ströms säteri beboddes från 1692 av auditören Gudmund Nordberg. Han adlades 1725 med namnet Löwenhielm och är anfader till ett stort antal värmländska släkter. I släkten Löwenhielms ägo stannade Ström till 1845. Sedan 1930-talet har gården ägts av familjen Rexed. Bland Bänteruds ägare märks under 1900-talet konsul Otto Ziegler.

Bakom arbetet ligger en grupp som arbetat i regi av Kila Östra Bygdegårdsförening och Vuxenskolan i Säffle. I förordet meddelas att gruppen sedan 1983 samlats nästan varje torsdag och flera helger, men så har arbetet också resulterat i åtta hemmansbeskrivningar. Förutom den senaste om Bänterud, Kroppåker, Ström och Svanhult innefattar serien Boda hemman (1988), Djupviken (1989), Ölserud och Dalen (1990), Östra Skrufserud (1991), Östra Takene (1993), Kärrholmen (1995) och Knöstad (2001). Genom åren är det ett stort antal personer som varit engagerade i arbetet, i den senaste volymen är det dock Gunnar Jonsson, Anita Larsson, Per Johansson och Carl-Johan Ivarsson, som deltagit.

Det är som sagt en ovanligt noggrann och detaljerad utredning. Skulle man önska något vore det dock fler bilder, i synnerhet av de hus som finns kvar (!), och kanske ett lite mer konventionellt namnregister. Men dessa båda önskemål kan säkert uppfyllas. Forskargruppen meddelar nämligen att de nu skall inleda arbetet med att åstadkomma en uppdaterad samlingsvolym med hela östra Kila. Medan man ser fram emot denna finns det dock all anledning att införskaffa ett eget exemplar av Bänteruds, Kroppåkers, Ströms & Svanhults hemman i Kila socken – En beskrivning av människorna och deras bosättningar från 1500-talet till 2000-talet. Har man inte själv släkt i dessa trakter kan häftet fungera som en utmärkt inspirationskälla.

Claes Åkerblom

Värmlands Släktforskarförenings hemsida