2001_21

Värmlands nation i Uppsala 1595-1677

Matrikel upprättad av Erik Gren. Med register av Ernst Öman. Nationen och Hembygden XVI. Skriftserie utgiven av Värmlands nation i Uppsala och Värmlands nations kamratförening. Uppsala 2000. ISBN 91-630-9233-6. 295 sid. inb. Personreg. Beställes genom Värmlands nation, Nedre Slottsgatan 2, 753 09 Uppsala.

Under flera decennier arbetade förste bibliotekarie Erik Gren med en matrikel över de värmländska och dalsländska studenter som skrevs in vid Värmlands nation i Uppsala. Resultatet publicerades som bihang till skriftserien Nationen och Hembygden under en följd av år. Matrikelarbetet avbröts genom Grens hastiga bortgång 1959.

Gren berättar i sitt eget förord, tryckt 1939 och nu åter i denna volym, om hur arbetet bedrivits. Den viktigaste källan är förstås nationens egna matriklar, men dessa har kompletterats med uppgifter, framför allt ur kamreraren Fredrik Fryxells samlingar men också av postmästaren och genealogen Helmer Lagergren. Med dessa och andra källor som grund har sedan ett kortregister omfattande ca 5000 personer upprättats.

Genom att matrikeln publicerats styckevis har Grens storverk varit svårtillgängligt. Nu har de delar av matrikeln som utgavs under Grens tid äntligen sammanförts i en volym, och därigenom har värmländsk släkt- och personhistorisk forskning fått ett mycket värdefullt redskap till sitt förfogande. I matrikeln finns 531 värmlänningar och dalslänningar förtecknade. Många av dem blev präster och uppgifter om dem finns naturligtvis i olika herdaminnen. Andra blev ämbetsmän av olika slag. En tredje grupp är de om vilka det lakoniskt konstateras att ”i övrigt är intet känt om honom”. Detta gäller särskilt för personer under 1600-talets förra del.

Erik Gren var själv fil. dr. i antikens historia, vilket kan förklara att latinska avhandlingstitlar och citat aldrig översätts. För den som inte är kunnig i romarspråket är detta en något irriterande detalj.

Utgivarna har gjort två misstag som bör påpekas. Boken pryds av en bild av prosten Daniel Lagerlöf i Arvika, inskriven i matrikeln 1672 som nummer 474. Porträttet av Lagerlöf finns i Ny kyrka, inte i Norra Ny som anges i boken. Under Grens tid fanns Fredrik Fryxells samlingar vid stifts- och läroverksbiblioteket i Karlstad. Vid detta biblioteks upplösning fördes handsskriftssamlingen och med dem Fryxells samlingar till Folkrörelsernas arkiv i Karlstad, och inte till stadsbiblioteket som anges i boken.

Matrikelns värde understryks ytterligare av att det förutom biografiska data för studenterna också meddelas familjeuppgifter. Det är mycket glädjande att konstatera att det finns ett personregister, som omfattar alla förekommande personer utom tidigt avlidna barn.

Vid Grens död avbröts arbetet med matrikeln, och det har ännu inte återupptagits. Andra nationsmatriklar är utgivna fram till betydligt senare perioder. Månne kan denna bok inspirera någon personhistoriskt intresserad eldsjäl att fortsätta arbetet med Värmlands nations matrikel?

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida