1999_42

Saköreslängder för Älvdals härad
i Värmland 1747-1799 övre tingslaget

Avskrift och bearbetning av Chris Henning. 90 sidor i A4. Pris 120:-. Beställes av Chris Henning, postgiro 26 16 58-9.

Ur baksidestext:

”Denna bok innehåller avskrifter av böteslängder för norra Värmland omfattande socknarna Ny (numera Norra Ny och Nyskoga) samt Dalby (numera Dalby, Södra och Norra Finnskoga). 1747 delades Älvdals härad i två tingslag.”

Avskrifterna är till största delen gjorda ur länsräkenskaperna. De omfattar även de s.k. avkortningslängderna, dvs. de listor som omfattar de böter som omvandlats till kroppsstraff (fängelse, spö- och risstraff). Sådana uppgifter brukar saknas i domböckernas saköreslängder. Saköreslängderna är indelade efter vår-, sommar- och höstting, ibland med hänvisning till målparagraf eller indelade efter by eller brottstyp. Detta är den varierande indelning som originalvolymerna har.

Henning har även upprättat namn-, ort- och sakregister till längderna. Hänvisning görs till år och ting. Man har sedan att själv söka vidare i textmassan för att finna det enskilda fallet. Detta kan måhända synas besvärligt, men det är den möjlighet man har i källor av denna typ. Att ha register över de personer, som bötesfälldes i ett ting är ändå ett stort steg för att göra domböckerna mer tillgängliga. Avskriftsutgåvan är även försedd med förklaringar av vissa juridiska termer, samt avskrift av de lagrum ur 1734 års lag som åberopas.

För den som haft anor i tingslaget bör registret kunna vara ett värdefullt sökverktyg.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida