1998_31

En storbondekarriär

Häradsdomaren Lars Larssons (1734-1799) privata och offentliga verksamhet under 1700-talets andra hälft. Del I: Den privata karriären. Underlag/utkast till avhandlingskapitel 1997. Högskolan i Karlstad. 35 sid, A4.

Författaren ger här en beskrivning av en anfaders liv med material främst hämtat ur Gillbergs härads domböcker. Han har testat det förra året färdigställda personregistret. Lars Larsson omnämns vid 225 olika tillfällen mellan åren 1754 och 1805. Förutom domböcker har författaren använt framför allt bouppteckningar, kartmaterial samt handlingar i kyrkoarkivet för Gillberga, inklusive de däri ingående statistiska tabellerna från 1749 och framåt.

Lars Larsson liv som bonde och storbonde beskrivs liksom hans familjeförhållanden, sociala kontakter och ekonomiska förhållanden. Hans hälsa beskrivs. Man kan ur bouppteckningen konstatera att han tydligen nyttjade tobak. Bland släktskapsförhållanden kan nämnas ett, som kom inför domstol rörande äktenskapshandel mellan Lars Larssons son och en länsmansdotter från Nordmarks härad.

Man får i uppsatsen information även om domstolsväsendets uppbyggnad samt om Gillbergas geografi. Uppsatsen är illustrerad med gamla och nya kartor över häradet och socknen. Uppsatsen kommer att följas av en del med beskrivning av Lars Larssons yrkesroll och ingår i en större analys av bondesamhället med fokusering på de s k storbönderna, vilket allt ingår i författaren avhandlingsarbete vid universitet i Karlstad.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida