1996_13

Kartorna berättar om Karlstads historia.

”Från handelsplats till storstad. Fyra sekler med Karlstad på kartan” av Per Magnusson. Gillberga 1995, inb, 90 s, ill, källförteckning, ort- och personregister. ISBN91-972734-0-6. Kan köpas för 190 kr + porto 19 kr från Värmlands Släktforskarförening.

I sitt förord menar författaren att kartan inte enbart kan användas då man reser i nuet. Med hjälp av kartorna kan resan ges ytterligare en dimension, nämligen att resa i tiden! Så föddes den geniala iden att beskriva Karlstads historia i en kartserie från 1646 till 1980. Redaktören har i varje fall inte sett en liknande bok för någon annan svensk stad.

Den äldsta kartan över Karlstad är från år 1646, då staden hade omkring 250 innevånare. Bebyggda var då enbart kvarteren runt torget och kyrkan. Den senare var belägen på nuvarande stadshotellets tomt. Därefter får läsaren följa stadens utveckling via ett antal kartor från olika tidpunkter. Här finns även flera detaljkartor för vissa områden som Romstad, Orrholmen och kasernområdet för att ta några exempel.

Av speciellt intresse för släktforskare är Romans karta från 1696 och de Besches från 1713. På dessa är nämligen de olika gårdarnas ägare upptagna med namn och titel.

Nu är det inte bara kartor i denna bok. Texten med speciell tonvikt på stadens bebyggelsehistoria är nog så läsvärd. Dessutom får man veta en hel del om t ex kyrkbygge, donationsjordar, järnfrakter, kronobränneri, landerier och koleraepidemi. Förutom lantmätare och stadsarkitekter omtalas ett stort antal bemärkta personer i stadens historia.

Slutligen kryddas boken med gamla fotografier av miljöer som försvunnit och märkliga byggnader som fallit offer för senare tiders rivningsraseri. Här finns t ex en bild, förmodligen tagen från kyrktornet, över Östra Torggatans förlängning mot söder 1868. Längs hela nuvarande Trädgårdsgatan ser man i det råkalla vinterdiset en enorm avlång barackliknande byggnad som hyste främmande arbetare för stadens återuppbyggnad efter branden 1865.

Ett annat foto visar Östra bron och staden från öster. Det är taget någon gång före 1865 och Karlstad liknar här vilken kyrkby som helst ute på landsbygden. Släktforskare med anor i Karlstad är att gratulera till denna bok. Skulle författaren också kunna tänka sig att göra en liknande för Kristinehamn och Filipstad?

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida