2014_4

En smed från Norra Råda

Av Moa Johansson

Min morfar, Karl Petter Eriksson Sandberg, föddes 1875 och växte upp på gården Blanken i Kvarnäs. Han gick i Sörby skola och hans avgångsbetyg daterat 11 Maj 1889 enligt normalplanens föreskrifter för flyttande folkskola visar upp litet a i räkning och geometri.

I Kvarnäs låg Lovisebergs bruk. Där hade rått en intensiv verksamhet i drygt 100 år, men i slutet av 1800-talet hade Hagfors och Munkfors blivit de ledande järnbruken i Värmland och Karl Petter sökte sig till Laxholmen i Munkfors för att bli smed. Han fick 15-årig börja som lärpojke vid Lancashiresmidet. Hans avskedsbetyg av den 29 juli 1895 lyder:

Knippsmeddrängen K.P.Sandberg har uppfört sig nyktert och ärligt och sin tjänst bestridt till vår fulla belåtenhet under den tid af 5 år han haft anställning här såsom knippsmeddräng

intygas

Munkfors den 29 Juli 1895 för Munkfors Bruk
Gust. Jansson
g V. Sunström

Vid slutet av 1800-talet gick det en ström av arbetssökande från Värmland mot Norrland och K P sökte och fick arbete i Hofors, Gästrikland. Han hade hört sig för om möjlighet till anställning och fått följande svar:

HOFORS AKTIEBOLAG
Hofors 20 Juli 1895

Knippsmeddrängen K. P. Sandberg, Munkfors

Sedan vi nu äro i tillfälle besvara Edert bref af d. 4e ds med ansökan om knippsmedplats, får säga, att vi erbjuder Eder plats att tillträdas så fort som möjligt heldst omkring 14 dagar härefter, ifall Ni så snart kan bli ledig. Den hammare, hvarunder Ni hufvudsakligen kommer att smida är af en ny modell, som vi icke nog känna till för att kunna uppgifva en specifik betingslista för smidet, utan förbehålla oss att få göra dätta sedan vi sett hvad hammarn duger till. Om Ni är duglig smed och blir van vid hammarn, som säges vara lättskött, så är vår mening, att Ni skulle förtjena lika som de öfriga knippsmederna, hvars månadsförtjenst brukar gå till 80 à 120 Kronor eller i medeltal ung. 100 kr.

Hammarn afgår om lördag från fabrikanten i Tyskland och bör vara här inom 2 veckor och önska vi att smeden skall vara med om uppsättningen af såväl hammare som ugn.

De förmoner som i öfrigt lemnas äro fri bostad bestående af ett rum; potatisland och läkarvård. Mjölk, ved, m.m. betalas efter gångbart pris.

Vi motser Edert snara meddelande om Ni antager platsen eller icke och torde i förra fallet Edert betyg medsändas.

Högaktningsfullt
Hofors Aktiebolag
Gösta Adelberg

K P Sandberg stannade vid Hofors bruk hela sitt arbetsliv. Han var en skickligknippsmed; hans alster ställdes ut av bruket i New York och han fick Kungl Patriotiska sällskapets medalj i guld, tredje storleken, att i gult och grönt band å bröstet bäras såsom belöning för långvarig trogen tjänst 1947.

Åt sin familj byggde han ett präktigt hus med stor trädgård vid Västra Villagatan i Hofors; rundel framför trappan – bro’n som man sa – och syrenberså för söndagskasken tillsammans med grannen Södergren. Han var med om att införa kooperationen (Konsum) i Hofors. Denna idé hade han stött på vid besök hemma i Norra Råda. När barnbarnen kom på besök, tog han dem gärna med på en lång rundtur till fots för att stolt förevisa Hofors samhälle, som hade byggts ut alltmer under hans levnad. Han blev 87 år.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida