1999_3

Karlstads-släkten Hesse

Av Björn Hesse

Heinrich Friedrich Hesse (Sv Släktkal 1976). Färgaremästare. Född lördag 21/1 1711 i Lüneburg, Tyskland (Post- och Inrikes Tidningar). Död av feber onsdag 21/1 1778 i Karlstad, S (F:1, s. 83). Begravd tisdag 3/2 1778 i Karlstad, S (F:1).

I Karlstads stads berättelse för 1739 är intaget att ett färgeri upprättats med stadens egna medel och att detta är försett med en ”käck” färgare, som färgar både ”silke, ylle och linne” samt därjämte trycker ”cattuner och casseaner” till allas goda nöje. Denne färgare var Heindrich Friedrich Hesse, som invandrat från Tyskland och nämna år erhållit burskap som färgare i Karlstad.

Färgeriets läge vid södra änden av stenbron framgår av Jonas Brolins karta av 1770. Se bl a Dalgren: Karlstads stads historia 1719-1815, sid. 18-32, som visar kartan samt en beskrivning till densamma.

För färgeriet betalade Hesse 50 daler kopparmynt i arrende år 1740 men redan 1742 höjdes beloppet till 80 daler silvermynt och 1743 till 100 daler silvermynt.

I berättelsen om stadens tillstånd 1742 sägs färgeriet genom den käcke och förståndige färgaren ha kommit mera igång. Adel, prästerskap och ståndspersoner, ja även de förmögnare från Bergslagen och bland allmogen ha börjat låta färga och pressa tyger. Hesse sades också vara villig att skaffa sig verktyg och materialier till beredande av glanslärft och förfärdigande av tapeter. Redan innan dess hade han fått färgeribyggnaden påbyggd med en våning, främst för tygernas torkande.

Den 12 mars 1742 ”beviljades Hesse ett utmärkt vitsord” och bifölls hans anhållan, att ingen annan yrkesman i hans bransch fick slå sig ned i Karlstad.

1746 inköpte han till bostad för 800 dr. smt. en gård belägen vid Tingvallagatan nära torget i stadens centralaste del. Tomten hade en yta av 1410 kvadratalnar (dvs 497 kvadratmeter). Fastebrevet utfärdades den 1/6 1747.

Genom beslut år 1759 fick Hesse ”övertaga stadens ägande färgeri med mark och redskap” för 7 500 daler kopparmynt, varav 1 000 skulle betalas kontant och resten få innestå att betalas i terminer. Vid val den 10/6 1761 utsågs han till en av stadens ”24 äldste”.

Genom köpet av färgeriet och med den tidigare nämna ensamrätten hade Hesse alltså skaffat sig ett privilegium som färgare, som gjorde all konkurrens om intet, vilket också framgår av de besvär som anfördes till riksdagen 1771 av Kils härads allmoge, att ”färgaren i Karlstad håller sitt arbete för dyrt och ej medhinner göra färdigt vad som åstundas.” Häröver begärdes yttrande av magistraten, som anförde att ”Hesse hittills väl och tillräckeligen betjänar så den sökande som ortens innevånare”.


(Uppgifter om H F Hesses barn återfinnes i vårt medlemsblad VärmlandsAnor nr 1999:3, sid. 14-15.)
Lena, född 1740
Jan Fredrik, född 1744
Henrik Leonard, född 1746
Carl Peter, född 1747
Caisa, född 1749
Brita, född 1750
Britta Fredrika, född 1753
Elsa Christina, född 1756

Värmlands Släktforskarförenings hemsida