1997_1

Kom ätten Ehrencrantz från Dejefors?

Av Leif Norén

I senaste numret av VärmlandsAnor skrev ni lite om att det saknades släktforskare från Kronobergs län i föreningen och i detta sammanhang nämndes om ett samband mellan Värmland och Kronobergs län – Esias Tegnér.

Eventuellt finns det ytterligare ett sådant samband. Elgenstierna anser i sin Riddarhusgenealogi att detta samband finns, andra vill ifrågasätta eller kanske rättare sagt förneka detsamma. Eftersom jag själv stött på denna, Laurentius Petri Spaak, i min forskning tänkte jag att det kunde vara av intresse att redovisa mina personliga synpunkter i detta eventuella samband mellan Värmland och Kronobergs län.

Laurentius Petri Spaak, eller Spak, föddes cirka 1570. Han dog cirka 1635 och var kyrkoherde i Nottebäcks pastorat i Kronobergs län. Han predikade i Granshults kyrka och erhöll genom Gustav II Adolfs brev av den 17/8 1619 kronohemmanet Kyrkotorp till stom (Eckl saml).

Laurentius Spak var gift, men vi vet ej namnet på hans genål, bara att änkan levde 1653. Han fick följande barn: sonen Gudmund f 1621, amiralitetsråd, adlad Ehrencrantz, d 1683-04-29; sonen Ingemo, begravd 1685-03-22; dottern Sigrid, gift med kyrkoherden i Nöbböle, Kronobergs län.

Frågan är nu vem som är denne Laurentius Petri Spaks fader. I Riddarhusgenealogin anges kronolaxfiskaren i Dejeforsen i Ulleruds socken, Erik Olofsson Spak, som anfader till bland annat ätten Ehrencrantz. Alltså är Erik Olofsson Spak fader till Laurentius Petri Spak. I andra källor anges att Erik Olofsson ej var anfader till ätten Ehrencrantz och ätten Gyllentorner. Ätten Ehrencrantz skulle enligt denna källa komma från Småland.

Grundskälet till denne författares uppfattning tycks vara att Laurentius Spak kallar sig Laurentius Petri. Han anser att faderns namn borde vara någon namnform av Per. Det synes mig lite lättvindigt att avfärda Elgenstierna med enbart detta, ty enligt vad jag fått fram så finns det fall där till exempel kyrkoherden tar ett annat latiniserat namn som mellannamn än sin faders. I dessa fall har det ofta varit ett apostlanamn. Mellannamnet är ju egentligen inget släktnamn utan användes oftast bland högreståndspersoner som en ”ärebetygelse” och då ofta gällde det en välaktad faders namn. Jag har inte hittat bruket av ett dylikt mellannamn bland borgerskapet, ej heller någon gång bland bönderna.

Men det kanske intressantaste i detta, vem som var fader till Laurentius Spak framkommer då vi tittar på dennes son Gudmund Spak. Han föddes i Nottebäck och var i hela sitt yrkesverksamma liv knuten till Stockholm.

Något synbart eller påvisbart med Värmland går inte att hitta, vad som gäller honom – till en början. Men efter första hustrun död gifter han om sig med prostänkan Maria Roman år 1673. Denna Maria Roman var änka efter prosten och superintendenten i Karlstad Sveno Benidicti Comoenius. Att denne Sveno Benedicti Comoenius och hans hustru Maria Roman skulle ha träffat amiralitetsrådet Gudmund Spak Ehrencrantz i Stockholm finner jag i högsta grad osannolikt. Visserligen skulle man kunna tänka sig att bägge suttit i riksdagen, men dylika uppgifter har jag ej funnit. Kyrkans högsäte borde varit Uppsala och dit kan knappast ha funnits anledning för Gudmund Ehrencrantz att resa. Ännu mindre till Värmland. Men frågan är då hur träffades dessa två, Gudmund Ehrencrantz och Maria Roman? En naturlig förklaring kunde vara att Gudmund Ehrencrantz hade släkt i Värmland, läs Karlstad.

Hade Elgenstierna rätt ändå? Om farfadern var Erik Olofsson Spak torde, om inte han själv levde, det finnas ett tiotal farbröder och fastrar i trakten av Karlstad, som kanske inte vore helt ointresserade av besök från sin ”släkting” amiralitetsrådet, adelsmannen Gudmund Ehrencrantz. Nåväl, även om det är rena spekulationer från min sida, så kan man kanske hålla med mig om att det vore en naturlig förklaring till hur Gudmund Spak Ehrencrantz och änkan Maria Roman kunde ha träffats.

Jag erkänner att jag nog håller Elgenstiernas riddarhusgenealogi som den i detta fall säkrare källan! Finns det någon som forskat ytterligare i denna släkt och som vet något mer om denne son Lars, som Erik Olofsson Spak faktiskt hade, så vore det trevligt att veta.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida