Ortnamnen – förkortningar

Förkortningar mm i Sveriges Ortnamn

Del Härad/mm Utgivningsår
1 Inledning 1984
2 Fryksdals härad 1923
3 Färnebo härad 1934
4 Gillbergs härad 1922
5 Grums härad 1926
6 Jösse härad 1942
7 Karlstads härad 1922
8 Kils härad 1939
9A Nordmarks härad
Territoriella namn
1950
9B Nordmarks härad
Naturnamn
1952
10 Nyeds härad 1925
11 Näs härad 1944
12 Visnums härad 1939
13 Väse härad 1924
14 Älvdals härad 1938
15 Ölme härad 1939
16 Register 1962

Förkortning Förklaring Del
A Alsters sn 13
a. a. anförda arbete 11
adj. adjektiv 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
ags. anglosachsiska (fornengelska) 11, 15
Ahs K. Ahlenius, Olaus Magnus 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Almq J. A. Almqvist, Uddeholmsverken 4, 5, 7, 10, 13
Als Aurelius, karta 1613 4, 5, 7, 10, 13, 15
Ark., Arkiv Arkiv för nordisk filologi 11, 15
a. st. anförda ställe 11, 15
a t. a tergo, på baksidan (av diplomet) 4, 5, 7, 10, 13
Ax Axelsson, Vandring i Wermlands Elfdal 1852 4, 5, 7, 10, 13
B Borgviks socken 5
b. början av 11, 15
bek beskrivning till ekonomiska kartan över resp. härad 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
bergn. bergnamn 11, 15
best. bestämd 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
bet. betydelse(r), betydelsen 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Bg Wilh. Berg, Seffle kanal och Byälfvens vattendrag 1912 4
bglk beskrivning till geologisk karta 4, 5, 7, 10, 11, 13
bih. bihang 11
Bm Borgström, Berättelse öfver en resa i Vermland 1845
(ånyo utg. av Nygren 1915)
4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Bn Björkman, Beskrifning öfver Wermland 1842 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Bo Botilsäters socken 11
Br Bro socken 11
Brs Bureus, Sumlen 1651 (Sv. landsm. Bih. 1:2) 4, 5, 10, 13
By Byström, Karta öfver Vermlands län, 1897 11, 15
Bärgsl. ljudl. (Kallstenius) Värmländska bärgslagsmålets ljudlära
(Sv. landsm. XXI: 1).
15
C4 Förteckning på konung Karl Knutssons och drottning Katarinas
jordebrev (Riksarkivet)
4, 5, 7, 10, 11, 13
C20 Förteckning på Johan Beses gods i Värmland m. m. (Riksarkivet) 11
C21 Förteckning på Gunnhild Johansdotter Beses och Erik Turesson
Bielkes arvegods (Riksarkivet)
4, 5, 7, 10, 11, 13
C36 Jöns Ulfsson Ros jordebok 1498 (Riksarkivet) 4, 5, 7, 10, 11, 13
Carlsson Fr. Carlsson, Väse. Kulturhist. bilder, Kristinehamn 1907 5, 10, 13
Cm Cederström, Wermlands läns fiskevatten 1895-97.
Siffrorna avse fiskevattnets nummer i arbetet
4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
dalm. dalmål(ets) 11, 15
dat. dativ 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
db Domböcker från resp härad i Göteborgs landsarkiv 11, 15
dial. dialekt(er), dialektal(a) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
dipl. diplom, medeltidsbrev. – De svenska diplomen äro utgivna i
Diplomatarium suecanum (från äldsta tid till 1355) och Svenskt
diplomatarium (1401-1420). För pergamentsbrev från tiden 1350-
1400 i Riksarkivet finnas innehållsredogörelser hos Kullberg,
Svenska riksarkivets pergamentsbrev. I tvivelaktiga fall ha former
hämtade från Kullberg kontrollerats i originalen. Former ur diplom
som ej ingå i nämnda samlingar äro hämtade ur de otryckta
originalen (företrädesvis i Riksarkivet och Uppsala universitets-
bibliotek). Mindre siffra anger att diplomet blott är bevarat i
senare avskrift.
4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Dipl. Dalek. Diplomatarium Dalekarlicum 15
Dipl. Norv. Diplomatarium Norvegicum 11
dyl. dylik(t), dylika 11, 15
E Eds socken 5
E Eskilsäters socken 11
ek ekonomiska kartan över resp. härad 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
el. eller 11, 15
En Ekman, Wärmeland i Sitt Ämne 1765 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
En. (Rygh) Norske Elvenavne 1904 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
eng. engelsk(t), engelska 11
enl. enligt 11, 15
esp Eirspennill (utg. av F. Jónsson) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Et. ordb. (Hellquist) Etymologisk ordbok 11, 15
ev. eventuell(t), eventuella 15
F Östra Fågelviks sn 13
f. förra; femininum 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
fda. forndansk(t), forndanska 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
fem. femininum 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
fhty fornhögtysk(t), fornhögtyska 11, 15
fi. finsk(t), finska 5, 10, 11, 13, 15
fl Flateyjarbók, utg 1860-68 7, 15
flat Flateyjarbók, utg 1860-68 4, 5, 10, 11, 13
f. n. för närvarande 11, 15
fno. fornnorsk(t), fornnorska 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
fnord. fornnordisk(t), fornnordiska 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
fogderäk. fogderäkenskaper i Kammararkivet 11, 15
fr frälse 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
fr. från 11, 15
Fre G. W. de Frede, Karta öfver Carlstads stift
eller Wermland och Dal, 1871
11, 15
fris. frisisk(t), -a 11
Fryksd. ordb. (A. Noreen) Ordbok öfver Fryksdalsmålet, 1878 15
fräk fogderäkenskaper i Kammararkivet 5
frälseh. frälsehemman 4, 5, 7, 10, 13
frs Codex Frisianus, utg. av Unger 1871 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
fsv. fornsvensk(t), fornsvenska 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Furuskog Furuskog, De värmländska järnbruksbygderna 1924 11, 15
fvn. fornvästnordisk(t), fornvästnordiska 11, 15
Fw Fernow, Beskrifning öfwer Wärmeland 1773-79 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Fw Met Fernow, De regione Wermelandorum metallica 11, 15
G Grava socken 7
G Grums socken 5
g. gången 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Gb Gillberga socken 4
gen. genitiv 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
ggk geografisk karta (i Lantmäteristyrelsens arkiv) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Gl Glava socken 4
glex Historiskt-geografiskt och statistiskt Lexicon 1859-70 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
glk geologisk karta 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
gmk geometrisk karta 11, 15
got. gotiska 11
gr gruverelation (i Bergmästararkivet i Filipstad) 5, 10
Grandinson Grandinson, Närkes medeltida urkunder. Riseberga kloster 11, 15
Gs Diarium Gyllenianum 1622-67 (utg. av Hausen 1882) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
GS Generalstabens karta 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
GS konc. konceptblad till Generalstabens karta 11
H Hammarö socken 7
H Huggenäs socken 11
H Högeruds socken 4
hd härad 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Hhr Hahr, karta 1853-60 4, 5, 7, 10, 13
Hist. handl. Historiska handlingar, 1861 ff. 11, 15
hkb Hauksbók (utg. av F. Jónsson) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Hln Hermelin, Karta öfver Carlstads Höfdingedöme, 1808 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Hmn Homann, karta 1716 4, 5, 7, 10, 11, 13
hmn hemman 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Hmrn Hammarin, Herdaminne 4, 5, 10, 13
Hofst(en) E. Hofsten, Beskrifning öfwer Wermeland (utg. av Nygren 1917) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
holl. holländsk(t), -a 11
hskh Handlingar rörande Skandinaviens historia 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
ia isländska annaler (utg. av G. Storm) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
inl. inledningen (till Värmlands läns ortnamn) 4, 5, 7, 10, 13
ir. iriska 11, 15
isl(.) fornisländsk(t), fornisländska 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
jb jordebok(en) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
jbr jordeböcker 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
jfr jämför 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
jvst järnvägsstation 11, 15
K Karlstads socken 7
K Kila socken 11
K Kristinehamns stad 15
k. kyrka (i citat) 4, 5, 7, 10, 13
Kaarb(erg) L. Kaarberg, Dissertatio de Vermelandia, Lund 1690 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Karlskrön. Karlskrönikan, utg. av Klemming 1866 11, 15
kb kyrkobok, kyrkböcker 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
k. br. kungligt brev 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
kl. kloster 11
kr krono 4, 5, 7, 10, 13
KrA Krigsarkivet 11
krl Kringla (se Heimskringla, utg. av F. Jónsson) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
KrL Kristoffers landslag 4, 5, 7, 10, 13
kronoh. kronohemman 4, 5, 7, 10, 13
Kst Karlstads stad 7
kyrkoh. kyrkohemman 4, 5, 7, 10, 13
L Långseruds socken 4
l. län 11, 15
lat. latin(skt) 11, 15
ldb Lagmansdombok (i Göta hovrätts arkiv) 15
led. leden 11, 15
Lgl Lignell, Beskrifning öfver Grefskapet Dal 4, 5, 10, 11, 13, 15
Lgn Liljegren, Förteckning öfver en samling permebref 4, 5, 7, 10, 13
lh lantmäterihandling(ar) (i Lantmäteristyrelsens arkiv) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
lkk Charta öfwer Wärmeland, utg. av Lantmäterikontoret 1783 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Ll de l’Isle, karta 1706 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Lvg Linné, Wästgöta-Resa 1747 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
M Millesviks socken 11
m. mitten av; maskulinum 11, 15
mansn. mansnamn(et) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Marelius Marelius, karta 1773 (över Vänern) 11, 15
Mch Munch, Pavelige nuntiers regnskabs- og dagbøger 1864 5, 11
MEL Magnus Erikssons landslag 4, 5, 7, 10, 13
mhty. medelhögtysk(t), medelhögtyska 11, 15
ml mantalslängd(er) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
mlty. medellågtysk(t), medellågtyska 11, 15
mnederl. medelnederländsk(t), -a 11
Modéer Modéer, Småländska skärgårdsnamn 11
Ms Marelius, karta 4, 5, 7, 10, 13
msk Morkinskinna, utg. av Unger 1867 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
mtl mantal 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
möjl. möjligen 11, 15
N Nors socken 5
N Nyeds sn 10
N Södra Ny socken 11
n. neutrum; namn 11, 15
naturn. naturnamn 11, 15
ndipl Diplomatarium norvegicum 4, 5, 7, 10, 13
NG Norske gaardnavne, utg. av Rygh m. fl. 1897 ff 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Ngl Norges gamle love 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
nisl. nyisländsk(t), nyisländska 11, 15
no. norsk(a) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
NoB Namn och bygd 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
N. o. H. Nationen och Hembygden, skriftserie, utg. av Värml. Nat. i Uppsala
och föreningen Nationen och Hembygden
11, 15
No.-isl. dopn. (Lind) Norsk-isländska dopnamn, 1905-15 11, 15
Nordenankar Nordenankar, Hydrographisk Charta öfver Wästra delen af Sjön
Wenern eller så kallade Dalbo-Sjön 1788
11
Nrsk(A) Johansson, Noraskogs arkiv 5, 10, 15
nsv. nysvensk(t), nysvenska 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
nyb. nybygge 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
o. omkring; och 11, 15
obest. obestämd 11, 15
oförm. oförmedlat 4, 5, 7, 10, 13
OGB Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 5, 10, 11, 13, 15
O Magnus 1539 Carta marina (utg. av O. Brenner) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
ortn. ortnamn 11, 15
OsI Olafs saga hins helga, utg. av Keyser och Unger 1849 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
OsII Saga Olafs konungs ens helga, utg av Munch och Unger 1853 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
oskattl. oskattlagt 11, 15
par. parochia 11
pl. pluralis 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
plex Post- och telegrafortförteckning 1909 4, 5, 10, 11, 13, 15
plur. pluralis 11, 15
Pn. (Rygh) Gamle Personnavne i norske Stedsnavne 1901 4, 5, 10, 13
R 133 (ex) Kartboken R 133 i Lantmäteristyrelsens arkiv 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
rb Rimbeygla (utg. i Kålund-Beckman, Alfræði islenzk) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
reg Gustaf I:s registratur 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Rg Rosenberg, Geogr. lexikon 1882-83 4, 5, 10, 11, 13
Riseb. Riseberga kloster 4, 5, 7, 10, 13
rjb reduktionsjordebok 4, 5, 7, 10, 13
RL Rasmus Ludvigsson, en handling i Kammararkivet från 1559 4, 5, 10, 11, 13
rspr riksspråk(et), riksspråklig 11, 15
räk (1503) räkenskapsbok för Värmland i danska riksarkivet. Denna handskrift
har påträffats av arkivarien E. Nygren och lektor S. Samuelsson,
vilka ha för avsikt att snarast möjligt utgiva den. Genom deras
tillmötesgående har kommittén haft tillfälle att på RA excerpera
ortnamnsformer ur handskriften.
5
S Segerstads socken 5
s. senare; sidan (i hänvisningar); socken (i citat) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
SAOB Svenska Akademiens ordbok 11
Saxo Saxonis Gesta Danorum (utg. av Olrik o. Ræder 1931) 15
Script. rer. dan. Scriptores rerum danicarum medii ævi 11
SD Svenskt diplomatarium; SDns – ny serie av nämnda. Årtal med
mindre siffror anger, att brevet i fråga blott finns i yngre avskrift
11, 15
sg. singularis 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
sing. singularis 11, 15
SIOD Skrifter utg. av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid
Göteborgs högskola
5, 10, 13
sj sjökort 11, 15
Sjön. (Hellquist) Studier öfver de svenska sjönamnen (Sv. landsm. 20) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
sk skatte 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
skatteh. skattehemman 4, 5, 7, 10, 13
skattl. skattlagt 11, 15
Skjb Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 (utg. som bilaga till
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift)
4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
skjl skattejärnslängd 15
sl särskild längd (i Kammararkivet) 4, 5, 7, 10, 11, 13
sl särskild längd (hjonelagslängd) 15
sl. slutet av 11, 15
släktn. släktnamn 11, 15
Sn Snorres Edda 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
sn socken 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
SNF Studier i nordisk filologi (utg. av Pipping) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
SOV Sveriges ortnamn, Värmlands län 11, 15
SOÄ Sveriges ortnamn, Älvsborgs län 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
sp. spalt 11, 15
SRP Svenska riksarkivets pergamentsbrev, regestsamling 11
ss. såsom 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
St Stavnäs socken 4
Stb Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia 4, 5, 7, 10, 13
Stu Styffe, Skandinavien under unionstiden, 3. uppl. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
STÅ Sv. turistfören. årsskr. 11
subst. substantiv 11, 15
Sv Svanskogs socken 4
sv. svensk(t), svenska 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Sve Sverige, utg. af O. Sjögren m. fl. (5 1915) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Sv. landsm. (Lundell) Svenska landsmål(en) 11, 15
sät. säteri 4, 5, 7, 10, 13
T Tveta socken 11
Td Tuneld, Geografi; TdI – 1:sta uppl. 1741, TdII – 2:dra uppl. 1746,
TdIV – 4:de uppl. 1762
4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
terr. territoriell(t), territoriella 11, 15
tfr Svenska turistföreningens resehandböcker 5, 10, 13
tg tingslag 11, 15
tl tiondelängd(er) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
top. k. topografisk karta 11, 15
ty. tysk(t), tyska 11, 15
urspr. ursprunglig(en), ursprungligt, -liga 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
utj. utjord 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
V Varnums socken 15
V Värsmkogs socken 4
V Väse socken 13
Vadst. Vadstena kloster 4, 5, 7, 10, 13
Warberg Warberg, Hydrografisk beskrifning Öfwer Wenern, 1805-1816 11
Varnh. Varnhems kloster 4, 5, 7, 10, 13
Vfn Värmland förr och nu 15
Vft Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 15
vgl västgötalagen 4, 5, 7, 10, 13
vglI äldre västgötalagen (utg. av Schlyter och Collin) 11
vglIV tillägg till äldre västgötalagen (utg. av Schlyter och Collin) 11, 15
vgt.dial. västgötsk(a) dialekt(er) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Vgtl. Västergötland 4, 5, 7, 10, 13
Vism, Wism Wismenius, Encomium Vermelandiæ 1637 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
Vjb Vadstena klosters jordebok (Historiska handlingar 16:1) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
vV v. Vicken, Sockenbeskrifningar för Vermlands län 1879-85 4, 5, 10, 11, 13, 15
värml. värmländsk(t), värmländska 11, 15
värml. db värmländska domböcker i Göta hovrätts arkiv 11, 15
värml.dial. värmländsk(a) dialekt(er) 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
y. yngre 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
ZL Zetterstrand och Lagrelius, Sverige i 32 kartblad 15
Ä Älvsbacka sn 10
ä. äldre 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
ä. jbr (förekommer i) äldre jordeböcker 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15
älvdal. dial. älvdalsdialekt 11, 15
äv. även 15
Ö Ölme socken 15
Ö Ölseruds socken 11
Öbg Fört. på äldre handskrifter (i Bidr. till Södermanl. äldre kult.hist. 7) 4, 5, 10, 13

Värmlands Släktforskarförenings hemsida