Ortnamnen – anmärkningar

Allmänna anmärkningar till Sveriges Ortnamn

De två avdelningar som nämnes är uppdelade även på VärmlandsRötter. De territoriella namnen återfinnes under respektive socken, medan naturnamnen återfinnes under respektive härad. Dialektuttalet är ej med på VärmlandsRötter, då det kräver att besökaren har detta teckensnitt installerat.


Namnen äro uppdelade på två avdelningar, territoriella namn (namn på hemman o. d.) och naturnamn (namn på sjöar, älvar, öar, berg o. d.). De förra äro ordnade efter socknar, de senare häradsvis. Uppslagsformen för de territoriella namnen är senaste jordeboks (för Värmland 1877 med däri senare införda ändringar och tillägg). Den föregående siffran är hemmanets nummer i jordeboken. Därefter anges dialektuttalet med s. k. landsmålsalfabetet samt jordnaturen, t. e. 1 (mantal) kr(ono). Härefter meddelas, om sådana finnas, namnformer före äldsta jordebok (i Värmland 1540); härvid betecknar mindre siffra avskrift. Så följer – efter ett tankstreck – ett urval av jordeboksformer. Följande jordeböcker ha fullständigt excerperats: 1540, 42, 43, 46, 48, 50, 51, 68, 72, 76, 81, 85, 90, 1600, 10, 21, 33, 60, 80, 86 (rjb), 1715, 25, 1825, 1877. – ”Rud o. d. 1540-1877” betecknar att namnet förekommer i formen Rud eller därmed fullt likvärdiga former ett flertal gånger fr. o. m. 1540 t. o. m. 1877. Fet siffra utmärker nu gällande jordeboksform. Inom [ ] stå uppenbara felformer. Efter nytt tankstreck följa övriga namnformer av intresse. Sidhänvisningar till tryckta arbeten som äga register ges i regeln icke. Efter tecknet ~ följa (kameral)historiska notiser o. d. samt namnförklaring. – Naturnamnen äro uppställda på ungefär samma sätt. Efter uppslagsformen följer närmast förkortning för den socken där sjön, ön o. s. v. ligger. ”Bo-By” anger att t. e. viken i fråga hör delvis till Botilsäters socken, delvis till By socken. – En stjärna (*) framför en  namnform betecknar densamma såsom konstruerad. – Ett stort antal på resp. ställen citerade namnförklaringar m. m. ha ställts till kommitténs förfogande av prof. Evald Lidén, Göteborg.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida