2007_13

Nycklar till brukssamhället

En vägledning till källor om värmländsk brukshistoria sammanställd av Thomas Kvarnbratt. Utgiven 2007 av Föreningen Värmlandsarkiv, Karlstad. Inbunden 195 sidor. ISBN 10:91-631-9602-7. Pris 250 kr + porto. Beställes från Arkivcentrum 054 – 61 77 00 eller www.arkivcentrum.regionvarmland.se

Nu har vi i Värmland fått ytterligare ett förnämligt referensverk, som vi kan gå till, när vi söker den vardag som var våra förfäders verklighet. Sett ur ett släktforskarperspektiv är det först och främst de som har anor från bruksorter, som nu får många uppslag till källor att leta i.

Boken täcker ca 500 orter där det bedrivits järn-, glas- eller massa- och papperstillverkning. Även orter med anknytande verksamheter finns med, typ gruvor, hyttor och sågverk. Bruken är alfabetiskt ordnade där var och ett inleds med en kort läges- och historisk beskrivning. Därefter följer en detaljerad förteckning över primärkällor som finns tillgängliga antingen på Arkivcentrum eller andra arkivinstitutioner i Sverige. Även källor i privat förvaring är medtagna. Varje bruk avslutas med en uppräkning av litteratur om orten eller bruket. Här rör det sig om både böcker, häften och kortare artiklar. Boken avslutas med ett topografiskt register, där bruksanläggningarna är sorterade sockenvis.

Jag utgår ifrån att boken finns tillgänglig på alla bibliotek i Värmland under våren. För alla er som har bruksanknytning kan jag rekommendera en närmare titt i boken.

Åke Hörnqvist