1996_42

Dagboksanteckningar från Ekshärad

”Andreas Piscator och Bengt Piscator. Anteckningar 1700-1758” bearbetade av Mats Hellgren. Karlstad 1996, häftad, 186 sidor, ill, kartor, personregister. Kan köpas från Värmlands Släktforskarförening.

Det här är almanacksanteckningar som är skrivna av två kyrkoherdar i Ekshärad, far och son. Originalen finns spridda på olika arkiv. Men Mats Hellgren i Göteborg har nu bearbetat dem, sammanfört dem i en bok och därmed gjort dem lättillgängliga för en större läsekrets varibland Ekshäradsforskarna bör vara självskrivna.

Bengt Piscators handstil är bara cirka 1 mm hög varför läsning och tolkning av densamma torde vara en aktningsvärd prestation. Andreas Piscators anteckningar är från åren 1700-1717. Det är ofta korta noteringar om väderlek, ämbetsförrättningar, resor och speciella händelser. De är dock inte kontinuerligt förda. Ibland fördes anteckningarna dag för dag men det kunde även vara veckor innan nästa notis gjordes.

Sonen Bengts anteckningar är från två år, 1753 och 1758. De är betydligt noggrannare. De fördes för varje dag och handlar om familjetilldragelser, gäster, resor, ämbetsförrättningar, avgångna och erhållna brev, arbeten på jordbruket samt väderleken. Man får här en ganska god bild av hur en kyrkoherdes liv kunde te sig under 1700-talet. Personregistren omfattar fjorton sidor och här kan säkert en och annan värmländsk släktforskare finna någon anfader eller anmoder.

Lars-Gunnar Sander