2021_4

Straffad för stöld

av Arne Berg

Bland alla dessa bönder och torpare som levde ett för tiden normalt liv i min släktforskning så är det några som sticker ut. Här skall jag berätta om Kari Nilsdotter.

En anteckning i husförhörslängden ”Straffad för stöld” väckte min nyfikenhet. Vad hade hänt?

Efter en del letande i domboken för Gillbergs häradsrätt i Värmland hittade jag ärendet.

Jag skall försöka återge händelsen med hjälp av domstolsanteckningarna.

De anklagade var:
Hustrun, Kari Nilsdotter född 6/10 1794
Sonen, Olof Andersson född 11/9 1816
Inneboende, Erik Kröjs född 1800
Hustrun Maria Halvardsdotter född 1802

Vi får mentalt förflytta oss till Värmskog i Värmland i början av februari 1831. Värmskog är en typisk värmländsk socken där befolkningen till största delen levde av jord och skogsbruk. Självhushåll var vanligt.

Platsen är torpet Fallet under Strand i Värmskog.

I torpet Fallet bodde torparen Anders Olsson med hustrun Kari Nilsdotter med 6 barn mellan 3 och 15 år. Där bodde också f.d. fältjägaren Erik Kröjs med hustru Maria Halvardsdotter med två barn. Erik hade haft arbete på en bondgård över sommaren men inte lyckats ordna något arbete under vintern.

Torparen Anders var ovetande om vad som hänt, han låg och sov den natten.

Fattigt och ont om mat

Det var fattigt i båda hushållen. Det fanns ingen mat och ingen hade ätit på någon dag. I det läget så pratade Kari och Erik Kröjs om sin svåra situation. Karin föreslog Kröjs att det säkert finns mat i någon visthusbod i grannskapet som skulle gå att ta. Kröjs avböjde det måste finnas någon annan möjlighet säger han.

Nästa dag var det ännu svårare Skall vi inte svälta ihjäl så får vi stjäla mat säger Kröjs till Kari.

Hon hade redan funderat ut var det skulle finnas något att stjäla. Mjölnaren Jonas Persson i Rolfsbol har säkert något, åtminstone mjöl i sin visthusbod. Så får det bli vi gör ett besök hos mjölnaren blev överenskommelsen.

Sent på kvällen den 4 februari gick Kröjs och gossen Olof över skogen till Rolfsbol. Kröjs hade utrustat sig med en yxa för att öppna dörren som troligtvis var låst.

Väl framkomna så märkte de att dörren inte var låst utan det var bara att gå in. Där fans det mycket matvaror. De plockade med lite bröd och någon korv. Väl hemkomna så blev det prat på all denna mat som var i visthusboden. Ett snabbt beslut vi hämtar mer när vi ändå har varit där en gång. Nu följde Kari Nilsdotter med som hjälp. Denna andra vända stals det mer matvaror.

Upptäckten

Vid middagstid den 5 februari hade mjölnarhustrun Cajsa Jansdotter ärende till visthusboden, hon skulle hämta salt. Hon fann att boddörren inte var riktigt stängd och att åtskilliga matvaror saknades.  Mjölnaren Jonas hämtades och kunde se spåren i snön. Han följde spåren fram till torpet Fallet. Dit var det bara 1/8-dels mil. Jonas vill inte gå in ensam utan hämtade några karlar till hjälp.

I diskussionen som följde förnekade alla i torpet all kännedom om stölden.

Jonas öppnade dörren till ett skåp och där fanns två brödkakor. Vilka var av samma beskaffenhet som dom bortstulna. Det såg Jonas omedelbart. Då erkände slutligen både Kröjs och Karin Nilsdotter att de biträdda av gossen Olof Andersson begått stölden. Dock utan inbrott.

Kronolänsman Danielsson verkställde undersökning, och då de anklagade därvid erkände stölden, likväl utan inbrott, förpassades Kröjs och Karin Nilsdotter till länshäktet i Karlstad, att rannsakning i målet där om denna tjuvnadsbrottrannsakning företaga. 

Sonen Olof fick vara kvar hemma. Troligen på grund av sin låga ålder.

Rättegången

Den 19 april 1831 var målet uppe i Gillbergs Häradsrätt. Här följer ett referat av rättegångens text, med normaliserad stavning: I följd härav och sedan arrestanterna blivit till denna dag från länshäktet registrerade, och gossen Olof Andersson av åklagaren inkallad, var nu alltså detta mål företaget, i närvaro av kronolänsman Danielsson i egenskap av allmän åklagare, fånggevaldigern Andersson framställde för rätten Erik Kröjs och Karin Nilsdotter vilka, ankommit från länsfängelset, fängslade med sack och handklovar, ävensom gossen Olof Andersson närvarande, och hade Åklagaren jämväl inkallat Erik Knös hustru Maria Halvarsdotter samt Karin Nilsdotters man Anders Olsson på Fallet jämte målsägaren Jonas Persson med hustru Cajsa Jonsdotter vilka nu personligen närvara.

Mjölnaren Jonas vittnade om hur brottet upptäckts och hur spåren ledde fram till torpet Falla och att Erik Kröjs, Kari Nilsdotter och gossen Olof Andersson erkänt stölden.

Det stulna var enligt Jonas.

Skinkor av minst 1 Skålpund
2 Skålpund torkat kött i 14 särskilda stycken
4 Ister
1 1/2 Fläskkorv
1 lungkorv
1/4 Tunna havremjöl
1/8 dels do skrädmalet
3 kannor rågmjöl
1 gammal linnesäck
minst 15 kakor havrebröd
och 6 kakor rågbröd.

Och vilka vara Jonas Persson likväl vid den anställda undersökningen återbekommit följande nämligen.

14 Skålpund fläsk
15 Skålpund kött
3 ister
2ne kakor rågbröd och 7 do havrebröd
1 lungkorv och ett stycke av fläskkorven
Linnesäcken, något sönderskuren, och nu det av mjölet tillsammanblandat.

På grund av denna angivelse, vad överensstämmelse med sanningen de anklagade för åklagaren erkänt, yrkade nu denna bestraffning för tjuvnadsbrott av såväl Kröjs, Karin Nilsdotter och gossen Olof Andersson.

Yttrande av Erik Andersson Kröjs, har för sig vara född i december månad 1800 (enligt husförhör född 13/9 1798) av föräldrarna drängen Berglund och modern Karin Jansdotter, samt vistats oavbrutet inom födelseorten Värmskogs Socken av detta härad men någon tid varit anställd såsom fältjägare vid Värmlands Fältjägarregemente. och sedermera haft tjänst såsom statkarl vid Strands egendom tillhörig Majoren och Riddaren Brisman, samt för närvarande gift med Maria Halvardsson, med vilken han har 2ne levande barn, och sedan han fortsätt sin stat han av sin husbonde blivit antagen för halva tjänsteåret. Varav han inte ägde att påräkna något vidare bidrag till sitt, hustrun och barns underhåll. Det även varit helt omöjligt att anskaffa sig annan tjänst, så hade han, för att inte förgås av hunger, icke haft annan utväg, än att genom tjuvnad skaffat sig något till livsuppehället. och därför då torparen Anders Olsson på Fallet hustru Karin Nilsdotter, som var i samma svåra belägenhet, föreslagit honom att söka erhålla några matvaror från bodarna i granngårdarna, hade han i hustruns Maria Halvardsdotters närvaro med Karin Nilsdotter avtalat att de sammanträtt och åtföljda av gossen Olof Andersson skulle gå ut för att genom inbrott bereda sig tillträde uti någon visthusbod i grannskapet. Varefter Kröjs och Olof Andersson natten till d 4 sistlidne februari begivit sig till Rolfsbol där Karin Nilsdotter tror att hos mjölnaren Jonas finns tillgång på varjehanda matvaror. Varför då haft för avsikt att uppbryta boddörren och begå stöld av födomedel, men då Erik Kröjs kom till dörren, fann han densamma stående olåst ehuru annars väl tillsluten, så att de utan användande av den yxa han medförde kunde öppna boden med händerna, tillgrep de matvarorna, som mjölnaren Jonas uppgivit. De kunde då likväl icke hembära på en gång alla de stulna sakerna, utan begiva sig hem med en del, varefter Kröjs och gossen Olof Andersson andra gången åtföljdes av Karin Nilsdotter och hemfrakta det övriga.

Kröjs hustru Maria Halvardsdotter 27 år gammal (hon är född 1802) erkände att hon varit tillstädes då hennes man och Karin Nilsdotter överenskomma om stölden och att hon icke sökte hindra densamma. Anser sig inte vara delaktig i stölden.

Karin Nilsdotter som uppgav sig vara född år 1794 uti Värmskogs socken där hon alltjämt vistas, och som är gift med torparen Anders Olsson på Fallet berättade att hon ägt kännedom om, att mjölnaren Jonas äga ett större matförråd, hade natten till den 3 sistl. februari gått ut till Erik Andersson Kröjs som då vara boende i en stuga under samma tak, som den Anders Olsson bebor, och sökt förmå Kröjs att följa henne ut för att stjäla något till föda åt dem, eftersom på ett par dagar ingen tillgång till mat funnits varken i Anders Olssons eller Kröjs hushåll. Men att Kröjs då icke kunnat besluta sig att följa med, varföre inte heller brottet då kom till verkställighet. Men natten därpå, sedan hungern längre plågat dem, hade Kröjs gått åstad, åtföljd av gossen Olof Andersson och hemförde några matvaror samt därefter Karin Nilsdotter återvänt med Kröjs till Jonas i Rolfsbol bod och hjälpt till att hemfrakta det övriga. Detta hade likväl icke hennes man Anders Olsson vetat om, utan under tiden legat och sovit i sin stuga.

Gossen Olof Anderson, som är 13 år gammal , född i september månad år 1817[1] sägandes, att sedan hans mor och Kröjs samtalat om att de ansåg det vara föga brottsligt att taga sig några matvaror från förmöget folk, då de själva vore stadda i yttersta behov och hungersnöd, så hade han icke hellre tvekat erbjuda sig att följa Kröjs till mjölnaren Jonas bod, där boddörren icke varit riktigt tillstängd utan genast gått upp, då Kröjs stött till den varefter de tagit och hemfraktat en del av de vid uppgivna matvarorna utan att förmå bära allt. Sedan hade Kröjs återvänt åtföljd av Karin Nilsdotter och hemfört en del av tjuvgodset.

Hördes mjölnaren Jonas hustru Cajsa Jonsdotter viken uppgav att sedan den bod uti vilken stölden förövades icke varit begagnad på 1/2 år emedan de haft säckar och matvaror på annat ställe, hade Cajsa Jonsdotter, strax innan stölden skedde låtit dit inflytta sina matvaror men medan dörrlåset så lång tid förut varit obegagnad hade det så rostat att låskolven icke kunde riktigt framvridas utan hade Cajsa Jonsdotter som förr endast dragit igen dörren och trott sig det oaktat icke hava att befara någon stöld innan de hunnit anskaffa smed för att laga låset. Kröjs hade därför inte heller behövt använda något våld för att bereda sig tillgång till boden. För övrigt uppgav Cajsa Jonsdotter det stulna till mängden lika som Jonas Persson förut gjort, endast med den olikhet att hon ansåg havremjölet endast hava varit 6 kappar, samt att havrebrödet uppgick till 15 kakor, vilken ändring Jonas Persson ävensom gillade, förklarade sig Cajsa Jonsdotter därefter även bered och villig, att mängden av det stulna med ed styrka. Till följd av att så väl Jonas Persson som Cajsa Jonsdotter finge framstå och med vad å bok jämlikt 17 Cap. 35 § styrka, att de varor som de nu för domstolen uppgivet blivit natten till den 4 sistlidne februari dem genom stöld förlorade. De uppgiva därefter att de av det stulna återbekommit 14 Skålpund fläsk, 15 Skålpund kött, 3 ister, 2 kakor rågbröd, 7 kakor havrebröd, 1 lungkorv, en bit fläskkorv, något råg och havremjöl sammanblandat, och den gamla linnesäcken, vilken dock var söndertagen.

Nämnden tillsades att värdera det stulna och fatta därå följande värde:

En fläskskinka av 1 Skålpund vikt 2Rd 16Sk
2 Skålpund torkat kött  2Rd 10Sk 8Rs
4 ister  24Sk
1 1/2 fläskkorv  6Sk
En lungkorv  2Sk
6 kaggar havremjöl  1Rd 12Sk
1/8 Ta. skrädmalet do  1Rd 12Sk
3 kannor rågmjöl  12Sk
En linnesäck  8Sk
15 kakor havrebröd 10Sk
6 kakor rågbröd  6Sk
Summa  8 Rd 22 Sk 6 Rs

Varefter det på efterfrågan upplystes att ingen av de tilltalade hvilka varit inom orten boende från deras barndom förut varit för tjuvnadsbrott tilltalade eller straffade.

Som nu rättegångsdagen var förliden och intet mera på någon sida att anföra, så enades att rättens utslag i målet skulle å morgondagen erkännas.

Familjen på Fallet i Värmskogs husförhörslängd

Domen

Genom deras egna frivilliga bekännelser erfar rätten. Äro statkarlen Erik Andersson Kröjs, hustrun Karin Nilsdotter på Fallet och gossen Olof Andersson att hava gemensamt natten till den 4 sistlidne februari från mjölnaren Jonas Persons från Rolfsbols bod bortstulit åtskilliga matvaror samt en gammal säck till sammanlagt uppskattat värde av 8 Rd 22 sk 6 Rs Banko utan att något inbrott därvid blivit förövat utan har tvärtom målsägaren hustru Cajsa Johansdotters uppgivit att boddörren icke varit med lås tillstängd. Varandes tillika erkändes av Erik Andersson Kröjs hustru Maria Halvardsdotter att hon denna stöld förut vetat om och sålunda däruti delaktig varit, och även planerat gemensamt med de övriga anklagade till någon del. Häradsrätten prövar därföre rättvist. Enär ingen av de tilltalade förut varit för tjuvnadsbrott lagförd, har likt 40 cap. 1§ beslutat döma Erik Andersson Kröjs, samt hustrurna Maria Halvardsdotter och Karin Nilsdotter att dömda tjuvnad och efter rannsakan av åklagare som kronolänsman Danielsson ådömas böta det stulnas dubbla värde med  sexton RD 45 SK 4 RS banko,  eller avstraffas vardera med sexton dagar fängelse vid vatten och bröd i länets häkte samt att därefter undergå en söndags uppenbar kyrkoplikt i Värmskogs kyrka, och ersätta målsägare Jonas Persson vad av det stulna som ej tillrättakommit med det nu uppskattade värdet. Men gossen Olof Andersson såsom omyndig skall jämlikt 50 Cap. 1§ av dess fader att dömas, dock i vederbörande kronobetjänares närvaro för sin delaktighet med ris allvarligen agas.

Detta är inte en ordagrann kopia av häradsrättens protokoll utan en sammanfattning av vad som avsågs med ”straffad för stöld” i husförhöret.

Trotts allt så var det ingen av de inblandade som dog av svält den vintern. Även om inte häktets mat var så delikat så överlevde de tre som var där. Så blev det färre munnar att mätta hemma.  

Källor:
Gillbergs häradsrätt AIa:38 bild: 910
Värmskog AI:13 sid 301


[1] Enligt födelseboken Gillberga CI:4 sid 347 född 1816