Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 2017

Vi fortsätter även under 2017 att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi planerar en ”nystart” för styrelsens arbete med en annan arbetsfördelning för att avlasta en ny ordförande. Vi ska knyta fler medhjälpare till oss, som ska kunna hjälpa till vid olika arrangemang och i våra arbetsgrupper. Detta hoppas vi också ska bli en inkörsport för nya styrelseledamöter.

Tidningen fortsätter med fyra nummer per år, men vi ska under året övergå till att trycka den i färg. Under året som gått har vi inte haft någon fungerande redaktionskommitté, därför ska vi se till att åtgärda detta. Facebookgruppen har växt och kommer att fortsätta som hittills. Detta är en bra kanal för att snabbt komma ut med information om t ex evenemang och den knyter många kontakter mellan släktforskare. Den är ett bra komplement till mailutskick och information på såväl vår egen hemsida som vår sida på Släktforskarförbundets hemsida Rötter.

Arbetet med den nya hemsidan fortsätter och målsättningen är att ganska snart efter årsskiftet ha en startsida färdig. Därefter ska övrigt material succesivt flyttas över till den nya hemsidan. Detta är dock ett stort arbete som kommer att ta lite tid. Arbetet med den nya grafiska profilen fortsätter också.

Arbetet med att samla sockenombuden går trögt, det är inte många som kommer till de träffar vi har arrangerat. Vi täcker heller ännu inte in hela Värmland. Lokalgrupperna fungerar över lag bra med välbesökta träffar, men vi har problem i några grupper att engagera ansvariga. En idé, som vi kommer att pröva är att få till ett samarbete mellan sockenombuden och våra lokalgrupper.

Programverksamheten fortsätter som tidigare på Arkivcentrum och i lokalgrupperna. Det kommer dock att bli något färre programträffar på Arkivcentrum eftersom detta kräver en stor arbetsinsats och Arkivet har dessutom utökat sin verksamhet. Vi fortsätter vårt samarbete med Arkivcentrum för att våra arrangemang inte ska kollidera och att det inte blir likartade föredrag och samma föredragshållare. Detta har under 2016 fungerat mycket bra och programutbudet är ändå stort. Samarbetet med Arkivcentrum fortsätter även med släktforskarhjälp på torsdagskvällar.

Det har gått lite trögt med att lägga ut föredrag på hemsidan. Vi planerar nu på att ta tag i detta för att kunna testa med något program under våren.

Släktforskningens dag 18:e mars kommer vi att arrangera på Arkivcentrum och planeringen är igång. Intentionen är också att finnas på några bibliotek runt om i Värmland. Evenemangsverksamheten ser vi som vanligt över och funderar på alternativa platser. Vid program och evenemang fortsätter vi att sälja egna produkter och förbundets böcker på kommission.

Under året ska vi delta vid Släktforskardagarna i Halmstad med ett bokbord. Detta år blir det åter tillsammans med Värmlandsarkiv. Någon medlemsresa dit kommer vi inte att arrangera eftersom avståndet är för stort. Däremot ska vi planera en annan resa för våra medlemmar. Det visade sig att den resa vi gjorde under 2016 blev oerhört uppskattad.

Vårt samarbete med Folkuniversitetet har hittills fungerat bra och efter ett uppföljningsmöte har vi bland annat diskuterat vilken typ av kurser som vi tror att våra medlemmar och andra släktforskare vill ha. Eftersom vi inte bedriver någon egen kursverksamhet tycker vi att detta är ett utmärkt sätt att kunna påverka vilka utbildningar som kan vara av intresse. Vi kommer även att ha en hel del möten i Folkuniversitetets lokaler.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida